Giới thiệu khóa học

...

Nội dung khóa học

LESSON 1 - LC: HƯỚNG DẪN VÀ LUYỆN TẬP NGHE PART 3
 Ex01 | LC_Part 3_Trắc nghiệm
 Ex02 l LC_Part 3_Luyện nghe từ vựng
LESSON 3 - LC: HƯỚNG DẪN VÀ LUYỆN TẬP NGHE PART 4
 Ex01 | LC_Part4_Trắc nghiệm
 Ex02 | LC_Part4_Luyện nghe từ vựng
LESSON 10 - LC: PART 4 (TIN THOẠI, TIN NHẮN GHI ÂM) _ RC: GIỚI TỪ NÂNG CAO (GIỚI TỪ GHÉP VÀ GIỚI TỪ PHÂN TỪ PHỔ BIẾN TRONG TOEIC)
 Bài giảng_Từ vựng (03:03)
 Ex01 l LC_Part 4_Trắc nghiệm
 Ex02 l LC_Luyện nghe từ vựng
 Ex03 l LC_Part 4: Điền từ
 Ex04 l RC_Ngữ pháp: Giới từ nâng cao
 Ex05 l RC_Từ vựng
LESSON 17 - RC: HƯỚNG DẪN VÀ LUYỆN TẬP PART 7
 Ex01 l RC_Part 7
LESSON 18 - ÔN TẬP _ KIỂM TRA _ ĐÁNH GIÁ

Đăng ký khóa học